ZAMÓWIENIE WYDAWNICTW MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
Przesyłkę wydawnictw realizujemy drogą pocztową po otrzymaniu zamówienia.

Zamówienie można składać telefonicznie: tel. (41) 34 440 78, tel/fax (41) 344 48 19 lub pocztą elektroniczną: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Wydawnictwa do nabycia w siedzibie Muzeum.
Z wcześniejszych publikacji Muzeum Zabawek i Zabawy, których nakład został wyczerpany można skorzystać na miejscu w bibliotece.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami znajdującymi się w ofercie Muzeum.

Zabawy i Zabawki (2018)

Rok XVI / 2018 r.; s. 288; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka, ISSN 1428-2259, cena: 26 zł

Zabawy i Zabawki (2017)

Rok XVI / 2018 r.; s. 288; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka, ISSN 1428-2259, cena: 26 zł

Spis treści
Od Redakcji

Wojciech Lipoński, Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne
– z recenzji tomu 16/2018

Ad memoriam

Ryszard Zięzio, Zabawa a magia
Anna Myśliwiec, Bibliografia prac Ryszarda Zięzia za lata 1977-2017,wybór i opracowanie

Artykuły i rozprawy

Wiesław Małecki, Szachy jako gra perwersyjna i sport ekstremalny?

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź, Od niedźwiedzia do misia-zabawki: w stronę gadżetu popkultury

Bartłomiej Kotowski, E-zabawy na granicy świata rzeczywistego i światów wirtualnych
Materiały z badań

Magdalena Szalbot, Zabawa all inclusive. Zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego na formy zorganizowanej rozrywki w zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych

Natalie Moreno-Kamińska, Szlak kulturowy Łódź Bajkowa w kontekście kreowania tożsamości lokalnej

Natalia Shurlakova, Monika Wojtkowiak, Młodzi w social mediach – wybrane aspekty funkcjonowania polskich i rosyjskich studentów w E-sieci

Tomasz Michalewski, Kompetencje ludyczne nauczycieli jako istotny czynnik humanizacji działań edukacyjnych

Elena Reprintseva, Traditional Game: Teacher’s Psychological Readiness to Use Game in Inclusive Education

Materiały etnograficzne i historyczne

Barbara Klasińska, The Timeless Phenomenon of Folk Proverbs

Maria Wieczorek, Zabawki-bestsellery ze spółdzielni zabawkarskich i zakładów państwowych w czasach PRL-u

Michał Mazurkiewicz, Muscular Christianity: Christian Roots of American Sports

Recenzje

Marta Wilk, Od Facebooka do post-przyjaźni

Komunikaty i sprawozdania
Kamil Bukowski, Muzeum Laurensa Hammonda

Informacje dla Autorów

contents

from the editor
Wojciech Lipoński, Plays and Toys. Studies in Anthropology – from the review of issue 16/2018

Ad memoriam

Ryszard Zięzio, Play and Magic

Ryszard Zięzio Publications from 1977 to 2017 – Selection by Anna Myśliwiec

Articles and diss ertations

Wiesław Małecki, Chess as a Perverse Game and Extreme Sport?

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź, From Real Bear to Teddy Bear: Towards the Gadget of Pop-culture

Bartłomiej Kotowski, E-games on the Verge of Reality and Virtual Worlds

Materials from the research

Magdalena Szalbot, The Demand of Polish Consumer Society for Organized Entertainment Forms in Foreign Resorts

Natalie Moreno-Kamińska, Cultural Route Łódź Bajkowa (Fairy-tale City of Łódź) in the Context of Creating a Local Identity

Natalia Shurlakova, Monika Wojtkowiak, Young People in Social Media – Selected Aspects of Functioning of Polish and Russian Students in the E-network

Tomasz Michalewski, Ludicrous Competence of Teachers as a Crucial Factor in Making Educational Activity More Human

Elena Reprintseva, Traditional Game: Teacher’s Psychological Readiness to Use Game in Inclusive Education

Ethnographic and historical texts

Barbara Klasińska, The Timeless Phenomenon of Folk Proverbs

Maria Wieczorek, Bestselling Toys Produced in Labour Co-operatives and State-owned Enterprises of the Polish People’s Republic

Michał Mazurkiewicz, Muscular Christianity: Christian Roots of American Sports

Reviews

Marta Wilk, From Facebook to Post-friendship

Communiques and reports

Kamil Bukowski, Laurens Hammond Museum

Information for authors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zabawy i Zabawki (2016)

Rok XVI / 2018 r.; s. 288; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka, ISSN 1428-2259, cena: 26 zł

Zabawy i Zabawki (2015)

Rok XVI / 2018 r.; s. 288; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka, ISSN 1428-2259, cena: 26 zł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.