Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne

Rada Naukowa czasopisma (Rok XVI/2018):

prof. zw. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska

prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor

prof. dr hab. Krzysztof Kraszewski

prof. zw. dr hab. Wojciech Lipoński

prof. zw. dr hab. Tadeusz Paleczny

prof. dr hab. Elena Reprintseva

prof. dr hab. Teresa Smolińska

prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Pobierz numery w formacie PDF

„Zabawy i Zabawki” (ISSN 1428-2259) to czasopismo poświęcone zagadnieniom ludyzmu i ludyczności.


„Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne” to publikacja, która posiada 5 punktów ministerialnych na liście czasopism punktowanych MNiSW oraz jest indeksowana na liście ICI Journal Master List 2018 i posiada ICV 2018= 72.76

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, których przedmiotem zainteresowań naukowych i badań empirycznych jest odmienna od codzienności i pracy zawodowej sfera zachowań ludycznych. Problematy­ka wiodąca to zagadnienia stylu życia, czasu wolnego i sposobu jego spędza­nia, świąt i świętowania oraz różnych form „wspólnoty śmiechu”, komunika­cji interpersonalnej oraz kontaktów społecznych nawiązywanych towarzysko.

I. Działy czasopisma:

Każdy tom czasopisma zawiera pięć podstawowych działów: artykuły i rozprawy, materiały z badań, archiwalia etnograficzne, komunikaty oraz re­cenzje.

1. Artykuły i rozprawy o charakterze teoretycznym

Dział ten obejmuje rozważania z zakresu filozofii antropologicznej, których celem jest sformułowanie przez autorów tez odnoszących się do współczesnych form zachowań ludycznych, twierdzeń i wniosków o charakte­rze generalnym w odniesieniu do hedonicznej sfery aktywności człowieka.

2. Materiały z badań

W tym dziale zamieszczone są materiały etnograficzne o charakte­rze źródłowym (idiograficzne opisy faktów i zjawisk kulturowych), wyniki badań socjologicznych (też ilościowych) oraz filologicznych (w tym języko­znawczych analiz semantycznych), ale też ich omówienie dokonywane drogą postępowania indukcyjnego. Opisy zachowań powinny obejmować wszelkie przejawy ludyczności obserwowane przez badaczy różnych kultur, zarówno współczesnych społeczeństw industrialnych, jak i społeczności lokalnych oraz plemiennych. Przy konstruowaniu opisów obowiązuje metodologia intensyw­nych badań terenowych, która pozwala zgromadzić materiał źródłowy obiek­tywny poznawczo.

3. Materiały etnograficzne i historyczne

Dział poświęcony jest analizie tradycji kulturowych i zmian dokonu­jących się w kulturach świata. Możliwe jest zamieszczenie w tej części cza­sopisma fragmentów tekstów opublikowanych przed 1939 rokiem, których tematem są zachowania ludyczne. Każdy z tekstów przedrukowanych, poprze­dzony powinien być notką o autorze i omówieniem jego dorobku naukowego sięgającego w przeszłość kulturową. Przy analizie przemian kulturowych pre­ferowane jest stosowanie metody porównawczej (przekrojów diachronicznych kultury).

4. Komunikaty i sprawozdania

Jest to część zawierająca zarówno komunikaty o prowadzonych ba­daniach, których przedmiotem są zachowania ludyczne, sprawozdania z kon­ferencji naukowych, przeglądów folklorystycznych, konkursów oraz imprez propagujących tradycyjną kulturę ludową.

5. Recenzje

Możliwe jest zamieszczenie recenzji znaczących dla kultury, ludyzmu i ludyczności pozycji wydawanych w Polsce i na świecie.

II. Zasady przygotowania tekstu:

Czasopismo wydawane jest pod koniec roku kalendarzowego w for­mie rocznika. Proponowane do druku teksty, wcześniej niepublikowane należy nadsyłać najpóźniej do 15 czerwca danego roku. Objętość tekstów nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków); dla komunikatów i recenzji – ok. 10 tys. znaków.

Do publikacji przyjmowane są teksty napisane w języku polskim lub angielskim. Niezależnie od tego czy artykuł jest napisany w języku polskim, czy angielskim – należy przesłać dwa abstrakty: po polsku i angielsku. Prosimy o dodanie maksymalnie pięciu słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

Do każdego tekstu autorskiego konieczne jest dodanie notki o auto­rze (zawierającej stopień i tytuł naukowy, afiliację instytucji, zainteresowania badawcze), streszczenia (max. 0,5 strony) w języku polskim i angielskim oraz wypełnienie oświadczenia o oryginalności przedkładanego do wydania tekstu.

Każdy tekst jest wstępnie recenzowany przez osobę wchodzącą w skład Rady Naukowej czasopisma, a następnie przez dwóch utajnionych, samodzielnych pracowników naukowych, których krąg zainteresowań ba­dawczych obejmuje problemy ludyzmu i ludyczności. Nadesłanie tekstu nie gwarantuje opublikowania. Recenzje są przesyłane e-mailem autorom tekstów z możliwością ustosunkowania się do nich, zaś recenzenci są ujawniani na opublikowanej stronie technicznej zeszytu.

Do redakcji należy złożyć drogą e-mailową (poczta@muzeumzaba­wek.eu) tekst jednolity, w formacie A-4, napisany czcionką Times New Roman – 12, odstępy – 1,5; przypisy oksfordzkie, z bibliografią dołączoną do tekstu, która powinna zawierać: nazwisko i imię (pełny zapis) autora, tytuł, wydawni­ctwo, miejsce i rok wydania. Przy pracach zbiorowych, obok powyższych: tytuł pracy zbiorowej, redaktora/-ów, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony (od-do). Przy czasopismach: tytuł czasopisma, zeszyt, numer tomu, rok wydania, strony (od-do). W przypadku teksów tłumaczonych też imię i nazwisko tłumacza.

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska

The magazine devoted to the issues of playful and ludic activities invites of the social sciences and humanities representatives doing research and studies of the problems of play, leisure and the way of spending holidays and celebrations and variety of forms of ‘community laughter’, interpersonal and social interactions to submit their texts.

I. Sections of magazine:

Each volume of the magazine contains five main sections: articles and discourses, material research, ethnographic records, statements and reviews.

1. Theoretical articles and dissertations

This division includes discussions of the anthropological philosophy and theory of play and game.

2. Research materials

In this section are published ethnographical, original nature materials, idiographic descriptions of facts and cultural occurrences, the results of sociological research (also linguistic semantic analysis), but also discussions of the specific cases learned on literature of the subject. The description of behaviour should include all forms of ludic behaviour observed by researchers of different cultures, as well as modern industrial society, local and tribal communities.

3. Ethnographical materials

This section is devoted to the analysis cultural traditions and the changes taking places in the cultures of the world. It is possible to insert the parts of texts published before 1939, which theme is ludic behaviour.

Each of the reprinted texts should be preceded by the note about author and a discussion of the scientific achievements reaching cultural past. In the analysis of cultural changes the comparative method (diachronic cross-cultural) is preferred.

4. Communications

It is a part including information on carried researche, on the subject of ludic behaviour as well as reports from conferences , field surveys, festivals and events promoting traditional folk culture.

5. Reviews

It is possible to publish the significant reviews of ludic publications in Poland and abroad.

II. Editionals preferations:

The magazine is published by the end of the calendar year in the form of a yearbook. Proposed texts should be sent no later than June 15th. The volume of the text can not be over one publishing sheet ; for communications and reviews – ( that means approximately 10000 a characters).

 

Accepted for publication are texts written in Polish with summaries in English as well as written in English and the submitted short summary will be translated to Polish.

For each author’s text it is necessary to add notes about the author (containing degree and an academic title, institution affiliation, research interest), abstract (max. 0,5 page) and fill out a statement of originality submitted for publication text.

Each text is pre-reviewed by a member of the Scientific Council in the magazine, followed by two undisclosed academic staff whose research interests include issues connected with ludic activities. Sending text does not guarantee its publication. Reviews are sent by email to the authors of text with the opportunity given to respond, and the reviewers are published disclosure on the technical side of the notebook.

 

Materials should be submitted by e-mail (consolidated text of A -4, written with Times New Roman – 12, spacing – 1.5), footnotes at the bottom, with bibliography attached to the text, which must include: full name (full writing) of the author, title, publisher, place and year of publication.

The collective work : in addition to the above , the title of the collective , editor (s), publisher, place and year of publication, pages (from-to ).

The journal : journal title, issue, volume number, year of publication, page (from-to). In the case of translated texts also the name of the translator.

Editor-in-chief

prof. Assoc. Halina Mielicka-Pawłowska