ZAMÓWIENIE WYDAWNICTW MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
Przesyłkę wydawnictw realizujemy drogą pocztową po otrzymaniu zamówienia.

Zamówienie można składać telefonicznie: tel. (41) 34 440 78, tel/fax (41) 344 48 19 lub pocztą elektroniczną: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Wydawnictwa do nabycia w siedzibie Muzeum.
Z wcześniejszych publikacji Muzeum Zabawek i Zabawy, których nakład został wyczerpany można skorzystać na miejscu w bibliotece.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami znajdującymi się w ofercie Muzeum.

Zabawy i Zabawki. Studia antropologiczne

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok 18-19/2021 r.; s. 162

Rocznik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Ilość stron: 162

Okładka: broszurowa, 23,5 cm

Cena: 20 zł

spis treści

Zabawy i Zabawki. Studia antropologiczne

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok 17 / 2019 r.; s. 245

Rocznik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Ilość stron: 245

Okładka: broszurowa, 23,5 cm

Cena: 17 zł

Od Redakcji

Artykuły i rozprawy

Violetta Krawczyk-Wasilewska, Kultura ludowa w dobie digitalnej, czyli o nowych konotacjach dawnej terminologii

Agnieszka Kot, The doll – an (in)significant Thing

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź, Fenomen Misia Uszatka: jego miejsce w literaturze dla dzieci i kulturze popularnej. Cz.1 Miś Uszatek –
bohater literacki

Maciej Kośmicki, Kamienie milowe w rozwoju Grupy LEGO. Remediacja klocków LEGO w grach wideo

Materiały z badań

Anna Brzozowska-Krajka, „Rzeczy i idee”: regionalna tradycja ocalona – czy tylko od święta? (casus góralszczyzny amerykańskiej)

Bartłomiej Kotowski, Semantyka podróży samolotem

Tomasz Michalewski, Przywracanie pamięci… rzecz o pasjach zbieraczych Konrada Mientusa

Krzysztof Karbownik, Świat drzemiącej wyobraźni – o przeszłości i przyszłości zabawkarstwa ludowego na Kielecczyźnie

Justyna Dobrołowicz, Miejsce zabawy w edukacji muzealnej na przykładzie Muzeum Narodowego w Kielcach

Magdalena Szalbot, Ludyczny wymiar konferencji naukowych

Materiały etnograficzne i historyczne

Elena Reprintceva, Transformation of the Game Wedding Rituals in the Central Russia: From the Past to the Present

Agnieszka Monies-Mizera, Czy wesele to nadal rite de passage?

Utracone/ pozyskane zachowania kulturowe. Uwagi na podstawie tekstów folkloru ziem polskich i Wysp Brytyjskich

Marta Wilk, Biesiadowanie, zabawa i picie alkoholu – przykłady tradycyjnych i współczesnych zachowań ludycznych

Recenzje

Marta Wilk, Graffiti i street art – słowo, obraz, działanie

Komunikaty i sprawozdania

Halina Mielicka-Pawłowska, Sprawozdanie z konferencji naukowej: Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, Kielce
dn. 4-6 lipca 2019 roku

Informacje dla Autorów

contents

from the editor

Articles and diss ertations

Violetta Krawczyk-Wasilewska, Folk Culture in the Digital Era: Rethinking Old Terms, Exploring New Meanings

Agnieszka Kot, The doll – an (in)significant Thing

Bożena Kaczmarczyk Gwóźdź, The phenomenon of Miś Uszatek (Teddy the Floppy Ear) and its place in mass culture, part I: Miś
Uszatek – literary hero

Maciej Kośmicki, Milestones in the development of The LEGO Group. Remediation of LEGO bricks in video games

Materials from the research

Anna Brzozowska-Krajka, „Things and ideas”: the regional tradition saved – only for festive days? (the case of Tatra highlanders
in America)

Bartłomiej Kotowski, Airplane travel semantics

Tomasz Michalewski, Restoring memory… about Konrad Mientus collecting passions

Krzysztof Karbownik, World of dormant imagination – about the past and future of folk toys

Justyna Dobrołowicz, A place of fun in museum education on the example of the National Museum in Kielce

Magdalena Szalbot, Ludic dimension of scientific conferences

Ethnographic and historical texts

Elena Reprintceva, Transformation of the Game Wedding Rituals contents in the Central Russia: From the Past to the Present

Agnieszka Monies-Mizera, Is wedding stll a rite de passage? Lost/gained cultural behavior

Marta Wilk, Feasting – celebrating, alcohol drinking as a play. The analysis of traditional and contemporary behaviours in ludic culture

Reviews

Marta Wilk, Graffiti and street art – word, image, action

Communiques and reports

Halina Mielicka-Pawłowska, Report on the scientific conference: Lost/Looked for/Tamed Cultural Heritage Kielce, Poland,
4th to 6th July 2019
Information for authors

okładkaZabawyiZabawki2018.jpg

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.
Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok 16 / 2018 r.; s. 288; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259
cena: 26 zł

Spis treści
Od Redakcji

Wojciech Lipoński, Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne
– z recenzji tomu 16/2018

Ad memoriam

Ryszard Zięzio, Zabawa a magia
Anna Myśliwiec, Bibliografia prac Ryszarda Zięzia za lata 1977-2017,wybór i opracowanie

Artykuły i rozprawy

Wiesław Małecki, Szachy jako gra perwersyjna i sport ekstremalny?

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź, Od niedźwiedzia do misia-zabawki: w stronę gadżetu popkultury

Bartłomiej Kotowski, E-zabawy na granicy świata rzeczywistego i światów wirtualnych
Materiały z badań

Magdalena Szalbot, Zabawa all inclusive. Zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego na formy zorganizowanej rozrywki w zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych

Natalie Moreno-Kamińska, Szlak kulturowy Łódź Bajkowa w kontekście kreowania tożsamości lokalnej

Natalia Shurlakova, Monika Wojtkowiak, Młodzi w social mediach – wybrane aspekty funkcjonowania polskich i rosyjskich studentów w E-sieci

Tomasz Michalewski, Kompetencje ludyczne nauczycieli jako istotny czynnik humanizacji działań edukacyjnych

Elena Reprintseva, Traditional Game: Teacher’s Psychological Readiness to Use Game in Inclusive Education

Materiały etnograficzne i historyczne

Barbara Klasińska, The Timeless Phenomenon of Folk Proverbs

Maria Wieczorek, Zabawki-bestsellery ze spółdzielni zabawkarskich i zakładów państwowych w czasach PRL-u

Michał Mazurkiewicz, Muscular Christianity: Christian Roots of American Sports

Recenzje

Marta Wilk, Od Facebooka do post-przyjaźni

Komunikaty i sprawozdania
Kamil Bukowski, Muzeum Laurensa Hammonda

Informacje dla Autorów

contents

from the editor
Wojciech Lipoński, Plays and Toys. Studies in Anthropology – from the review of issue 16/2018

Ad memoriam

Ryszard Zięzio, Play and Magic

Ryszard Zięzio Publications from 1977 to 2017 – Selection by Anna Myśliwiec

Articles and diss ertations

Wiesław Małecki, Chess as a Perverse Game and Extreme Sport?

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź, From Real Bear to Teddy Bear: Towards the Gadget of Pop-culture

Bartłomiej Kotowski, E-games on the Verge of Reality and Virtual Worlds

Materials from the research

Magdalena Szalbot, The Demand of Polish Consumer Society for Organized Entertainment Forms in Foreign Resorts

Natalie Moreno-Kamińska, Cultural Route Łódź Bajkowa (Fairy-tale City of Łódź) in the Context of Creating a Local Identity

Natalia Shurlakova, Monika Wojtkowiak, Young People in Social Media – Selected Aspects of Functioning of Polish and Russian Students in the E-network

Tomasz Michalewski, Ludicrous Competence of Teachers as a Crucial Factor in Making Educational Activity More Human

Elena Reprintseva, Traditional Game: Teacher’s Psychological Readiness to Use Game in Inclusive Education

Ethnographic and historical texts

Barbara Klasińska, The Timeless Phenomenon of Folk Proverbs

Maria Wieczorek, Bestselling Toys Produced in Labour Co-operatives and State-owned Enterprises of the Polish People’s Republic

Michał Mazurkiewicz, Muscular Christianity: Christian Roots of American Sports

Reviews

Marta Wilk, From Facebook to Post-friendship

Communiques and reports

Kamil Bukowski, Laurens Hammond Museum

Information for authors

ziz2017.jpg

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.
Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok XV / 2017 r.; s. 210; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 30 zł

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Halina Mielicka-Pawłowska
Play in the communist and post-communist Poland
Zabawa w Polsce komunistycznej i postkomunistycznej

Marta Wilk
Mimicry – naśladowanie gwiazd w kulturze popularnej
Mimicry-mimicking stars in popular culture

Justyna Dobrołowicz
Zabawić się na śmierć? Mediatyzacja rzeczywistości społecznej wyzwaniem
dla szkoły i edukacji
Playing on death? The mediatization of reality – the challenge for contemporary school and education

Elena Reprintceva, Olga Roina
Pedagogical support for adolescents prone to addiction
to online games
Wsparcie pedagogiczne dla nastolatków, którzy mają skłonność
do uzależnienia od gier on-line

Monika Wojtkowiak
Dziecko na wirtualnym podwórku
The child at the virtual playground

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS FROM THE RESEARCH

Magdalena Szalbot
„Byle do przerwy…”. Etnograficzne badania zachowań ludycznych
towarzyszących pracy pracowników fizycznych
„So to break …”. Ethnographic study of ludic behaviour
accompanying work workers

Irina Anoshkova
Game techniques in optimization of interpersonal relations
of visually impaired individuals studying in the mixed group
Techniki gry w optymalizacji stosunków interpersonalnych
studentów niewidomych

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE I HISTORYCZNE
ETHNOGRAPHIC AND HISTORICAL TEXTS

Joanna Podolska
Pasja zapisana w literaturze. Gwatemalskie samolotyAndrzeja Bobkowskiego
Passion recorded in the literature. Andrzej Bobkowski Guatemalan planes

Maria Wieczorek
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, czyli gry i zabawki religijne
w życiu dzieci dawniej i współcześnie
„Remember, you holy day Holy”, or religious games and toys
in the lives of children in the part and contemporary

Tomasz Madej, Anna Ostrowska-Tryzno
„Kładą te figurki na dłonie i rzucają je w górę…” – o polskiej tradycyjnej
grze w bierki i odkrywaniu jej wartości
„They put these figurines on hand and throw them upwards…” – on Polish
traditional Bierki game and on discovering its value

Natalie Moreno-Kamińska
Francuskie święta i festiwale kulinarne – perspektywa kulturoznawcza
French feasts and culinary festivals – cultural perspective

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA
COMMUNIQUES AND REPORTS

Ruslan A. Lakhin
The search work as a part of the reconstruction of the Kuban game
practices
Funkcje edukacyjne gier i zabaw dziecięcych

Marlena Chudzik
Zabawki z historią – eksponaty w zbiorach Muzeum Zabawek i Zabawy
The toys with a story – exhibits in collection of Museum of Toys and Play

Halina Mielicka-Pawłowska
Sprawozdanie z konferencji naukowej, Bratysława 24-25 listopada 2016 roku
Academic conference report from Bratislava 24-25 November 2016

ZiZ2016.jpg

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok XIV / 2016 r.; s. 283; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 30 zł

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Justyna Dobrołowicz
Infantylizowanie rzeczywistości społecznej
Making the social reality infantile

Beata Sufa
Zabawa – potrzeba i konieczność w rozwoju dziecka
Fun-the need and necessity in child’s development

Zofia Okraj
Zabawy rozwijające kreatywność
Games which stimulate creativity

Sławomir Chrost
Narracja i bajki jako metoda wychowania i terapii dziecięcej
Fables and storytelling as a form of therapy for children

Elena Reprintceva
Games in education of children with special needs in the practice of the Russian schools
Rola gier w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami w działalności szkół w Rosji

Monika Wojtkowiak
Zabawa w grę w (nie)istniejących światach Internetu
Playing computer games in (non)-existing worlds of the Internet

Ryszard Błaszkiewicz
Playing with digital hypertext literature
Zabawy z cyfrową literaturą hipertekstową

Przemysław Ciszek
Plansza z pikseli. Cyfrowe adaptacje gier planszowych
Game board made of pixels. Digital adaptations of board games

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS FROM THE RESEARCH

Marta Bolińska
Kategoria ludus w prozie Doroty Terakowskiej
„Ludus” category in Dorota Terakowska’s writings

Marta Wilk
Antypody ilinx – narkotyki wśród młodzieży
„Ilinx” antithesis – drugs among youth

Justyna Dobrołowicz
Czasopismo „Księżniczka” jako popkulturowa zabawka
Magazine „Księżniczka” (Princess) as a toy of postculture

Katarzyna Błoch
Przedstawienia na kaflach XVIII-wiecznego pieca z dworu prepozyta
w Strzelnie jako źródło poznania dawnej kultury i obyczajów ludycznych
Representations on tiles from 18h century’s stove in provost’s court in
Strzelno as a source of learning past culture and ludic customs

Michał Mazurkiewicz
Zabawa i sport w brytyjskim i amerykańskim malarstwie ( wiek XVIIIXX) – wybrane aspekty
Play and sport in British and American painting (18th-20th centuries) – selected aspects

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE I HISTORYCZNE
ETHNOGRAPHIC AND HISTORICAL TEXTS

Agnieszka Teterycz-Puzio
Zabawki Mistrza Wincentego. Z rozważań średniowiecznego polskiego myśliciela o czasie dzieciństwa
Master Wincenty’s toys. Considerations on childhood by the Polish medieval thinker

Małgorzata Strzelec
Elementy zabawowe w kulcie św. Rocha w Mikstacie
Elements of Fun in the Cult of St Roch in Mikstat

Maria Wieczorek
Domki dla lalek w polskiej tradycji zabawkarskiej
The dollhauses in Polish tradition

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA
COMMUNIQUES AND REPORTS

Anna Bushueva
Computer games and children’s fears: the causes, prevention, overcoming
Gry komputerowe i dziecięce lęki – przyczyny,zapobieganie, leczenie

Agnieszka Teterycz-Puzio
Sprawozdanie z konferencji: „Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów”
Report from the academic conference „Homo Ludens. Everyday and holiday Toys and Entertainments in the history of Central European and Neighbouring Countries”

Maria Wieczorek
Muzeum Dzieciństwa w Edynburgu
Museum of Childhood in Edinburgh

Iwona Strzałkowska, Paulina Jandała
Sprawozdanie z konkursu na grę edukacyjną rozwijającą kreatywność
Report from the Contest for Educational Game Inspiring Creativity

okladka2015_454x640-212x300.jpg

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok XIII / 2015 [druk 2016]; s. 284; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259
cena: 20 zł

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR     

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Léon Hanssen
Games of Late Modernity: Discussing Huizinga`s Legacy
Gry Późnego Modernizmu. Dyskusja o spuściźnie Huizingi

Elena Reprintceva
Homo ludens in the Context of J. Huizinga`s and V. Razumniy: Valuation and Prognoses of Game Culture Development in Modern Society
„Człowiek grający” w koncepcjach J. Huinzgi i W. Razumnogo: oceny i prognozy rozwoju kultury społeczeństwa gier

Adam Bžoch
Element zabawy w kulturze słowackiej i zmiana paradygmatu między
latami 60. a 90. ubiegłego wieku
The Play Element in Slovak Culture and the Paradigm Shift from the
1960s to the 1990s

Bogusław Sułkowski
Pięć społecznych ram zachowań ludycznych. Perspektywa
interakcyjna
Five social frames of ludic behaviour. Interactive perspective

Tadeusz Paleczny
Typy tożsamości ludycznej w cyberprzestrzeni
Types of Ludus Identities in Cyberspace

Ryszard Błaszkiewicz
Bezpieczne gry komputerowe – problem klasyfikacji ratingów
wiekowych
Safe computer games – age rating classification problems

Sylwester Bębas
Pozytywne i negatywne aspekty grania w gry komputerowe
Positive and Negative Aspects of Playing Komputer Games

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS  FROM THE RESEARCH

Marta Wilk
Zachowania kibiców futbolowych oraz gry hazardowe jako kategoria
agon i alea w świetle koncepcji zabawy Rogera Caillois`a
Football fans behaviour and hazardous gamesas an agon and alea in
Roger Caillois’ concept of Play

Tomasz Michalewski
Socjalizacyjny aspekt współczesnych wakacyjnych zabaw studenckich
Socialization aspect of students modern summer fun

Magdalena Szalbot
Animal ludens? Zabawki zwierząt domowych w społeczeństwie konsumpcyjnym
Toys for pets in consumptive society

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE
ETHNOGRAPHICAL MATERIALS

Barbara Klasińska
Wartość i sens zabawy w polskiej kulturze ludowej: implikacje dla współczesności
Validity and meaning of fun-playing in folk culture: implications for the modern times

Bernadeta Kosztyła
Funkcje zabaw tanecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
The functions of dance plays in pre-school and early school education

Michał Grabowski

Edukacja i zabawa w muzeum – ludyczne formy partycypacji
Education and fun at a museum – ludic forms of participation

Anna Boraczyńska
Zabawa jako źródło wiedzy o dziedzictwie kulinarnym (przykład festiwali kulinarnych w subregionie częstochowskim)
Feast as a source of knowledge of the culinary heritage (e.g. culinary events in the subregion of Częstochowa)

KOMUNIKATY
ANNOUCEMENTS

Wioleta Adamczyk-Bębas
Rola gier komputerowych w życiu dziecka
The Role of Computer Games in Life of a Child

Halina Mielicka-Pawłowska
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Homo ludens.
Czy zabawa może być źródłem kultury”, Kielce, dn. 19-20 marca 2015 rok
Raport from the Academic Conference „Homo ludens. Can play
be a source of culture”

ZAKOŃCZENIE
END

okladkajpg_458x640-214x300.jpg

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology.

Rok XII nr 1-4/2014 [druk 2015]; s. 258, [2]: fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 24 zł

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR     

Renata Hołda
Sub specie ludi Johan Huizinga i jego koncepcja zabawy
Johan Huizinga’s Sub specie ludi and His Concept of Play
Bibliografia najważniejszych prac Johana Huizingi
Johan Huizinga’s Major Works Bibligraphy

Wojciech Lipoński
Homo ludens Johana Huizingi w Polsce
Johan Huizinga’s Homo Ludens in Poland

Jacek Biesiada
Bibliografia prac Johana Huizingi w Polsce po 1945 roku
Johan Huizinga’s works Bibliography in Poland after 1945

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Ryszard Kantor
Homo ludens Huizingi a kultura konsumpcji zabawy
Huizinga’s Homo Ludens and the Culture of Play Consumption

Halina Mielicka-Pawłowska
Homo ludens a sacrum
Homo ludens and sacrum

Tadeusz Paleczny
Pomiędzy zabawą a rozrywką: zjawiska ludyzmu we współczesnym
świecie
Between Play and Entertainment. Ludus Manifestations in Contemporary World

Bartosz Prabucki
Pierwiastek ludyczny we współczesnym sporcie. Analiza na przykładzie
sportów tradycyjnych
Between Play and Entertainment. Ludus Manifestations in Contemporary World

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS  FROM THE RESEARCH

Elena Reprintceva
From “Homo ludens” to “Homo addictus”: what is the dander of modern
game industry?
Od homo ludens do homo addictus. Niebezpieczeństwa współczesnego
przemysłu gier

Marta Wilk
Picie alkoholu jako forma zabawy współczesnej młodzieży
Alcohol Drinking as a Form of Play of Todays Youth

Tomasz Michalewski
Zabawa w życiu gimnazjalistów
Play in Lives of Junior High Schools Students

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE
ETHNOGRAPHICAL MATERIALS

Bernadeta Kosztyła
Nauka i zabawa dzieci w Tanzanii – studium etnograficzne
Education and Play of Children in Tanzania. Ethnographic study

Maria Wieczorek
Sentymentalna podróż po Galerii Starych Zabawek Wojciecha
Szymańskiego
Sentimental Journey Through the Wojciech Szymański Old Toys
Gallery

RECENZJE
REVIEW

Joanna Wilkońska
Barbara Klasińska, Kształtowanie zainteresowań kulturą ludową uczniów klas trzecich przez systemowe integrowanie zajęć
Barbara Klasińska, The Forming of interests in Folk Culture among
Third-graders Through Systemic Integration of Lessons

KOMUNIKATY
ANNOUNCMENTS

Renata Pronobis
Z działalności Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Some Activities of the Museum of Toys and Play in Kielce

kwart_okad.jpg

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności = Plays and Toys: The quarterly magazine on the issues of playful and ludic activities.

Rok XI nr 1-4/2013 [druk 2014], s. 233, [1]: fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 20 zł

OD REDAKCJI

FROM THE EDITOR   7

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ARTICLES AND DISSERATIONS

Bożena Kaczmarczyk

Lalki do zabawy i nie tylko… O formie i funkcji lalek w kulturze tradycyjnej i współczesnej

Dolls to play and more… On the form and function of dolls in traditional and contemporary culture   10

Marek Letkiewicz

Zograscope i osiemnastowieczne zabawy salonowe

Zograscope and eighteenth-century salon games   47

Elżbieta Wiącek

Zabawki jako środek przekazu tradycji, legend i historii

Toys as a medium of tradition, legends and history   70

MATERIAŁY Z BADAŃ

MATERIALS FROM THE RESEARCH

Katarzyna Bednarska

Zachowania ludyczne ponowoczesnej młodzieży

Ludic behaviors of postmodern youth   81

Katarzyna Garbacz

Hip-hop jako alternatywna forma rozrywki dla współczesnej młodzieży

Hip-hop as an alternative form of entertainment of contemporary youth   124

ARCHIWALIA ETNOGRAFICZNE

ETHNOGRAPHICAL ARCHIVES

Renata Hołda

Michał Fedorowski (1853-1923)

Michał Fedorowski

Zabawy i gry ludu okolic Żarek, Siewierza i Pilicy

Plays and games of the people from Żarki, Siewierz, Pilica region   163

Henryk Jurkowski

Rainer Maria Rilke i jego „Lalki”

Rainer Maria Rilke and his „Dolls”   194

KOMUNIKATY

ANNOUCEMENTS

Anna Tyszewicz-Obara

Tradycyjne gry i zabawy jako inspiracja dla współczesnej dzia­łalności muzeum (Na podstawie doświadczenia Muzeum Zaba­wek i Zabawy w Kielce)

Traditional games and occupations of children as an inspiration for contemporary activity of the museum (On the basis of expe­rience of Museum of Toys and Play in Kielce)   209

Anna Myśliwiec

Konkurs „Książka przyjazna dziecku”

The competition „Child-friendly book”   217

Maciej Obara

Komunikat dotyczący Projektu EU-Tureckiego Dialogu Międzkulturowego

Communique on the EU-Turkish intercultural Dialoque Project   219

RECENZJA

REVIEW

Halina Mielicka-Pawłowska

Ryszard Kantor „Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyj­nego. Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku”

Ryszard Kantor Play in the era of consumer society. Sketches about ludic and seriousness of and its absence indeed”  222

ZAKOŃCZENIE

END   228

okladka_zabawy-i-zabawki_2012.jpg

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok X, Nr 1-4/2012 [druk 2013]; s. 196, ( s. 12 fot. kolor), format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 20 zł

Od wydawcy 6

40 LAT PRACY NAUKOWEJ PROF. ZW. DRA HAB. RYSZARDA KANTORA

Ryszard Zięzio

Historia pewnej przyjaźni z zabawą w tle 9

Seweryn Aleksander Wisłocki

Moje zabawy czasu wojennego i kilku lat po zakończeniu wojny 21

Magdalena Szalbot, Grzegorz Odoj

Działalność naukowo-badawcza prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kantora w Instytucie

Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 45

Renata Hołda

Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Ryszarda Kantora – wybór 55

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Tadeusz Paleczny

Młodzi zbuntowani: subkultury kontestacyjne czy ludyczne? 87

Radosław Paternoga

Zabytkowe zabawki marynistyczne i ich znacznie w procesie wychowania 129

MATERIAŁY Z BADAŃ

Tomasz Michalewski

Blaski i cienie zabaw studenckich – na przykładzie opolskich Piastonaliów 139

KOMUNIKATY

Maciej Obara

Komunikat o wspólnym projekcie Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

i Muzeum Gier i Zabawek im. Ümran Baradan w Izmir Konak w Turcji 159

ŹRÓDŁA I INFORMACJE

Renata Hołda

Henryk Biegeleisen (1855-1934) 161

Henryk Biegeleisen

Gry i zabawy dziatwy 171

zabawy_i_zabawki_2011.jpg

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok IX, NR 1-4/2011 [druk 2012], s. 348, 10 k. fot. kolor, format B5, oprawa miękka

ISSN 1423-2259

Cena 20 zł

Od redakcji 7

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Renata Hołda

Krasnoludki i krasnale. O gipsowym kiczu i potrzebie bajki 9

Ryszard Kantor

Krasnoludki – ja. Ja – krasnoludki. Refleksje antropologa kultury 23

Ryszard Kantor

Zabawka niejedno ma imię.

Kilka spóźnionych refleksji antropologa kultury 33

Michał Chlipała

Wargaming i rekonstrukcja historyczna w polskich realiach 43

Marek Letkiewicz

Klepak i mechaniczne życie. Zagadnienia do genezy mediów wizualnych 63

Zbigniew Mazur

Szlacheckie rozrywki i plebejskie zabawy w kolonialnej Wirginii 77

Henning Eichberg

Trzy wymiary zawodów w przeciąganiu i szarpaniu

wobec filozofii gier popularnych 103

Bartosz Prabucki

Gry sportowe jako element tożsamości kulturowej 133

Joanna Witkowska

Brytyjski stoolball, szachy i polskie gry karciane

w obozach jenieckich okresu II wojny światowej 149

Monika Banaś

Ludyczne oblicza świąt. Chrześcijańsko-pogańskie rytuały

w bożonarodzeniowej tradycji skandynawskiej 161

Ryszard Zięzio

Postmodernistycznie o zabawie i magii 175

MATERIAŁY Z BADAŃ

Joanna Dziadowiec

Hulaj dusza, czyli o ludycznym dialogu kultur na przykładzie

współczesnych międzynarodowych festiwali folklorystycznych 195

Maciej Kurcz

Rozrywka w powojennym społeczeństwie południowosudańskiej Dżuby 225

Tomasz Michalewski

Kuglarstwo jako forma współczesnej zabawy 237

REFERATY

Ewa Sztubacka

Divadlo Líšeň 263

ŹRÓDŁA I INFORMACJE

Marek Letkiewicz

Teatr magicznych obrazów w hołdzie Giulio Familio 279

Renata Hołda

Aleksander Saloni (1866-1937) 285

Aleksander Saloni

Gry i zabawy ludu z okolic Galicji 293

Paulina Kosmala

Dary 306

RECENZJE 308

zabawy_i_zabawki_1.2010.jpg

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VIII, NR 1-4/2010, ss. 300, 12 k. fot. kolor, format B5.
Cena 20 zł

Artykuły i Rozprawy:   
RENATA HOŁDA Wykąpać się w fontannie… Miedzy zabawą a archetypem9
RYSZARD KANTOR 

O centrach handlowo-rozrywkowych raz jeszcze. Bonarka City Center w opinii studentów socjologii 

35
EWA MACIEJEWSKA-MROCZEK  „Ty jedynie musisz dobrze celować”. Zabawki militarne, zabawa
w agresję a współczesny model dziecka
57
Materiały z badań:   
MAGDALENA SZALBOT Przyjemność codzienności. O zabawkach dorosłych69
MONIKA SZLĘZAK Karnawalizacja codzienności? Tendencje ludyczne w Polsce „po 10 kwietnia”103
DOROTA CZAKON, PAULINA DYDEK W objęciach jednorękiego bandyty czyli o zabawie prowadzącej do uzależnienia113
EWA CZEMERYS Portale randkowe – sposób na samotność czy zabawa?137
SYLWIA JASIAK  Wspólnota zabawy. Wirtualna społeczność skupiona wokół gry Ragnarok Online 153153
TOMASZ MICHALEWSKI Motywy ludyczne w Piastonaliach Opolskich173
Referaty:   
AGNIESZKA KOZŁOWSKA-PIASTA  W trosce o widza. Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?189
ELENA REPRINCEWA Zabawa w życiu sławnych ludzi Rosji215
 Komunikaty:   
MONIKA ŁATA  Jest miasto, jest zabawa231
Źródła i informacje:    
RENATA HOŁDA  243 Regina Lilientalowa (1877-1924)243
REGINA LILIENTALOWA Gry zabawy i zabawki dziecka żydowskiego247
ANNA SPISS  Książki z dziecinnej biblioteczki 261261
ANNA BAŃKOWSKA  Zabawy i zabawki wojennego dziecka279
KATARZYNA HODUREK-KIEK  Vinylowa za(b)jawka285
RECENZJE 
zabawyizabawki2009.jpg

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VII, NR 1-4/2009, ss. 203, 8 k. fot. kolor, format B5.
Cena 12 zł

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VII, NR 1-4/2009, ss. 203, 8 k. fot. kolor, format B5.
Cena 12 zł

Spis treści

Artykuły i Rozprawy:  
MAŁGORZATA BRONIKOWSKA, WOJCIECH LIPOŃSKI Park gier tradycyjnych w Gerlev w Danii w świetle Międzynarodowej Karty Tradycyjnych Gier i Sportów UNESCO11
GRANT JARVIE 

Highland Games [szkockie gry], starożytne tradycje sportowe oraz kapitał społeczny we współczesnych społecznościach międzynarodowych 

21
PIERRE PARLEBASPrzyszłość dziedzictwa i rodowodu zabawy39
STEFAN JÓZEF PASTYSZKATeatr lalek w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej55 
IWONA KABZIŃSKAJak pogodzić wodę z ogniem?
Miłośnicy ciszy kontra wielbiciele hałasu
75
Materiały z badań: 
JERZY STRZELECProdukcja zabawek w Polsce w XX wieku 101
MAREK LETKIEWICZDuch magicznej latarni129 
JURAJ HAMARAnton Anderle – ostani lalkarz na Słowacji141
Referaty:  
MAGDALENA GÓRECKAWzornictwo zabawek polskich w ostatnich latach PRL. Wizje, produkcja, codzienność161
ELENA REPRINCEWA Transformacja rosyjskiej matrioszki: od historii do współczesności173
Komunikaty:  
JOLANTA PODSIADŁOMuzeum miejscem organizacji interaktywnych ekspozycji187
Źródła i informacje:   
MARTA SYSOŁMuzeum Dobranocek w Rzeszowie ze zbiorów Wojcicha Jamy195 
ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA 

 

zabawy-i-zabawki2008.jpg

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VI, NR 1-4/2008, ss. 232, il. , format B5.
Cena 12 zł

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VI, NR 1-4/2008, ss. 232, il., format B5.
Cena 12 zł

Spis treści

Od redakcji

 

5

Artykuły i rozprawy

  

Tadeusz Paleczny

Strachy na Lachy: Agresja a subkultury w Polsce

9

Wojciech Krawczyk

Żołnierzyki i przebierańcy (Wargaming i reenacting) Zabawa w wojnę?

25

Ryszard Kantor

Biesiada i biesiadowanie we współczesnej kulturze polskiej

35

Magdalena Szalbot

Etnolog na placu zabaw

51

Jolanta Biała

Zabawa i bajkoterapia jako forma działań edukacyjnych i oddziaływań terapeutycznych

65

Katarzyna Wojciechowska

Zabawa muzyczna-preludium dojrzałej edukacji estetycznej

77

Renata Hołda

Habsburski spektakl władzy

87

Materiały z badań

  

Katarzyna Kobacińska

Zabawy i zabawki dziecięce w świetle polskiej nowelistyki pozytywistycznej

99

Emilia Iwona Pobocha

Taniec jako element życia społecznego w Polsce na łamach Bluszczu w latach 1927-1937

113

Małgorzata Oleszkiewicz

Zabawki w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

127

Tomasz Michalewski

Kulturowe wzorce dziecięcych zachowań ludycznych trzech pokoleń w drugiej połowie XX wieku

153

Agata Mirosz

Bojkowskie kołysanki-poetycka wizja dzieciństwa

173

Monika Szlęzak

Przestrzenie ludyczne w internecie na przykładzie YouTube

179

Monika Banaś

Samów gry i zabawy

185

Referaty

  

Agnieszka Lemiszewska

Znani kolekcjonerzy zabawek-Henryk Tomaszewski

193

Komunikaty

  

Paweł Chmielewski

Karnawał w królestwie żab. Fantastyka i parodia w świecie na opak przewróconem – Janusza Głowackiego Skrzek

201

Źródła i informacje

 

 

Aneta Bąk

Muzeum Etnograficzne w Zagrzebiu

211

Katarzyna Hodurek-Kiek

Śladami zabawek Edwarda Manitiusa

215

Zapowiedź wydawnicza

  

Halina Mielicka

Wspomnienia z dzieciństwa. Szkic antropologiczny o zabawach i zabawkach

221

   
kwartalnik1-4-2007.jpg

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok V, NR 1-4/2007, ss. 228, il. , format B5.
Cena 12 zł

Od redakcji

 

5

   

ARTYKUŁY

I ROZPRAWY

  

Jolanta Podsiadło

Zadania organizacji muzealnej w kreowaniu regionalizmu

9

   

MATERIAŁY

Z BADAŃ

  

Aneta Bąk

Twórcy ludowi województwa świętokrzyskiego – szkic do badań

21

   

PRZESTRZENIE LUDYCZNE MIASTA – materiały z konferencji

  

REFERATY

  

Ryszard Kantor

Świątynie konsumpcji i domy popkultury. Funkcje supermarketów w społeczeństwie konsumpcyjnym

31

Grażyna Ewa Karpińska

O centrach handlowo-rozrywkowych-nowych, ludycznych przestrzeniach w postindustrialnym mieście

47

Jan Główka

Rola Muzeum Historii Kielc w rekonstrukcji przestrzeni historycznej

61

Andrzej Kościołek

Określenie tożsamości społeczności Kielc jako wykładnia procesu rewitalizacji i rozwoju miasta

79

Tomasz Michalewski

Studenci Opola w ludycznych przestrzeniach miasta (wprowadzenie do tematu)

89

Magdalena Szalbot

Przestrzenie Ludyczne miasta-próba typologizacji

103

Halina Mielicka

Wartościowanie czasu,przestrzeni i kontaktów międzyludzkich przez mieszkańców Kielc

113

Ryszard Zięzio

Miasto w ujęciu antropologa – polis jako droga od tradycji do transkulturowości

127

Artur Dymek

Rewitalizacja przestrzeni Kielc – filozofia metropolii

135

Ryszard Mikurda

Sport i turystyka motorowa w propozycjach rewitalizacji przestrzeni miejskich i podmiejskich

145

Jolanta Podsiadło

Muzeum Zabawek i Zabawy jako element rewitalizowanych Kielc

153

Monika Szlęzak

Ludyczne zachowania transgresyjne w mieście polskim

161

Renata Hołda

Rodowe gniazda – zamki,dwory,pałace. Współczesne przestrzenie ludyczne czy rewitalizacja szlacheckiego etosu?

175

Aleksandra Krupa

Pierwszomajowy festyn, przedwyborczy piknik. Zabawy obywateli

187

   

KOMUNIKATY

  

Artur Kępiński

Vlepka – twórcza ingerencja w przestrzeń publiczną

199

Anna G. Piotrowska

Muzyczne zabawy miejskie z terenu Krakowa początku XX wieku-fenomen wodewilu

203

Monika Banaś

Skandynawskie place zabaw dla dzieci. Przestrzeń, kolorystyka, funkcjonalność

211

   

ŹRÓDŁA I INFORMACJE

  

Magdalena Górecka

Lalki świata-strojnisie, ikony, fetysze. O nowej wystawie czasowej w Muzeum Zabawek i Zabawy na chwilę przed otwarciem

217

RECENZJE

 

223

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok IV, NR 1-4/2006, ss.187, il., format B5.

Cena 12 zł

I. Artykuły

i rozprawy

 

9

Jan Grad

Aktywność ludyczna jako potrzeba kulturowa

9

Halina Mielicka

Esej o lenistwie

21

   

II. Materiały

z badań

 

45

Krystyna Nowak-Wolna

Ludyczne źródła sztuki recytacji

45

   

WSPÓŁCZESNE ZABAWY

-WSPÓŁCZESNE ZABAWKI

Materiały z Cieszyńsko – Kieleckiego seminarium ludycznego

 

   

Wprowadzenie

 

69

Irena Bukowska

-Floreńska

 

69

   

Referaty

 

75

Ryszard Kantor

Zabawy w społeczeństwie konsumpcyjnym

75

Ryszard Zięzio

Specjalizacja w zabawach i zabawkach

84

Aneta Bąk

Zbiory Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach-kolekcje specjalizowane

93

Grzegorz Odoj

-Andrzej Peć

Ludyczne i symboliczne znaczenie ptaszków stryszawskich

101

Renata Hołda

Kuluarowe gry i zabawy.

Czynnik ludyczny w komunikowaniu politycznym

109

Tomasz Michalewski

Zabawy studentów. Na przykładzie młodzieży studiującej na kierunkach pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

121

Magdalena Szalbot

Współczesne zabawy i rozrywki miejskie, a kontakty mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego. Na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

133

Anna Myśliwiec

Zabawy i zabawki w literaturze naukowej .

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

147

Jolanta Podsiadło

Obszary recepcji ludycznej Harrego Pottera

169

   

Komunikaty

 

175

Beata Kamińska

Zabawy z sensem-Moje dziecko się bawi

175

Magdalena Górecka

Komunikacja ludyczna i magia maskotek olimpijskich

177

   

III. Źródła

i informacje

 

183

Jolanta Podsiadło

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach-największe i najstarsze takie muzeum w Polsce

183

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok III, NR 1-4/1999, ss.202, il., format B5.

Cena 12 zł

Wstęp:

 

9

RYSZARD KANTOR

Uniwersalizm i partykularyzm zabawy. Spojrzenie etnologa

11

DANIEL KADŁUBIEC

Humor ludowy jako problem interetniczny

25

RYSZARD ZIĘZIO

Zabawka we współczesnym świecie permanentnej edukacji kulturowej

33

ANNA SZYFER

Współczesne zachowania ludyczne jako efekt zderzenia kulturowego (na przykładzie wsi warmińskiej)

43

IRENA BUKOWSKA-FLOREŃSKA

Rodzinne uciechy na Górnym Śląsku

51

HALINA RUSEK

Elementy ludyczne w kulturalnej działalności parafii na Śląsku Cieszyńskim

69

TADEUSZ PALECZNY

Młodzieżowe subkultury ludyczne: kontestacja poprzez zabawę czy zabawa w kontestację

81

JOANNA MINKSZTYM

Elementy ludyczne w młodzieżowych obchodach Dnia Wagarowicza

99

LUDWIK KOZOŁUB

Zabawy ludowe na wsi opolskiej

111

URSZULA JANICKA-KRZYWDA

„Zabawa zbójnicka” jako wzór zachowania ludycznego w kulturze ludności Karpat

121

ALAKSANDRA HUMEL

Pierwiastki ludyczne i komizm w teatrze amatorskim na Zaolziu

133

GRZEGORZ ODOJ

Przestrzeń ludyczna małego miasta i jej przemiany – przykład Sławkowa

141

IWONA KABZIŃSKA

Rola zachowań ludycznych w procesie odrodzenia narodowego. Współczesna Białoruś.

153

URSZULA KACZMAREK

Bratankowie w krzywym zwierciadle. Węgrzy w anegdocie i dowcipie Polaków.

175

ANDRZEJ PEĆ

Elementy ludyczne we współczesnym świętowaniu Żydów dzierżoniowskich

187

STANISŁAW WĘGLARZ

Powaga zabawy (głos w dyskusji)

199

okładkaziz126

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok 2, NR 4/1998, ss.147, il., format B5.

Cena 7 zł

Artykuły i rozprawy:

 

5

HALINA MIELICKA

System ludyczny świąt dorocznych

5

MAŁGORZATA MAJ

Obrzęd a zabawa

21

Materiały z badań:

 

27

RYSZARD KANTOR

Majówki – ludyczny zwyczaj młodzieży i dorosłych w XVIII – XX w. w Polsce

27

STANISŁAW FIRSZT

Średniowieczne zabawki drewniane odkryte przy ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy

47

Źródła i informacje:

 

49

ZBIGNIEW A. BARAN

Dziecięce zabawy receptywne

49

MARIA TOŁBAST

Estońskie muzea zabawek – Tallin i Tartu

59

MARIAN RYNKOWSKI

Świat Zabawek – Świat reklamy

67

MARIAN RYNKOWSKI

Festiwalowe migawki

77

RYSZARD ZIĘZIO

„Przyjaciele dzieciństwa” – wystawa pocztówek w opracowaniu komputerowym Artura Dymka i Marcina Zięzio (październik-listopad 1998r.)

83

MAŁGORZATA ZUBOWICZ-KŁOSOWSKA

Barwny świat filokartystów

85

MACIEJ BEIERSDORF

Do tych gier trzeba dwojga

87

 

Regulamin Kieleckiego Festiwalu Zabawkarskiego

95

 

Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki”

107

ANNA PYTLIŃSKA-SPISS

Zabawki i zabawy mojego dzieciństwa

109

ADAM K. PODGÓRSKI

Cymbergaj, kamyki i nóż

117

ANNA LINDA

Moje dzieciństwo i zabawy dziecięce

123

DANUTA URBAŃSKA

Bez komputera

125

Recenzje:

 

129

okładkaziz125

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok 2, NR 3/1998, ss.130, il., format B5.

Cena 7 zł

Artykuły i rozprawy:

 5

TADEUSZ PALECZNY

Subkultury młodzieżowe jako forma realizacji zachowań ludycznych

5

RYSZARD KANTOR

Człowiek – kultura – zabawa. O socjolizacyjnych i pacyfikacyjnych funkcjach zabawy

29

RYSZARD ZIĘZIO

Modelarstwo – zabawa, hobby czy jedna ze specyficznych form społecznej terapii w kulturze

37

LESZEK KLUBA,

PAWEŁ ZAPŁATKA

Zastosowanie zabawek w procesie usprawniania ruchowego (wytyczne do badań klinicznych)

51

Materiały z badań:

 57

HUBERT CZACHOWSKI,

TOMASZ MARCINIAK

Indianie sentymentalni. Etnosocjologia komiksu i dziecięcych figurynek

57

Źródła i informacje:

 71

RYSZARD KANTOR

Sprawozdanie z II części konferencji „Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w społecznościach dawnej Polski X-XX w.” Warszawa 27-29 maja 1998 r.

71

ZBIGNIEW BARAN

IX Międzynarodowe Forum Pedagogiki Zabawy Hajduboszormeny

81

MARIAN RYNKOWSKI

II Międzynarodowy Festiwal Zabawkarski „Kielce ‘98”

89

ZBIGNIEW MICHERDZIŃSKI

„Konik, z drzewa koń na biegunach…”

95

ADAM BARTOSZ

Chicago Children’s Museum

101

 

Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki”

105

JANUSZ KAMOCKI

Zabawy mego dzieciństwa

107

Recenzje:

 115
okładkaziz124

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok 2, NR 1-2/1998, ss.171, il., format B5.

Cena 7 zł

Artykuły i rozprawy:

 

5

BOGUSŁAW SUŁKOWSKI

Trzy wątpliwości na marginesie lektury Rogera Caillois

5

JAN GRAD

Życie towarzyskie a zabawa

15

Materiały z badań:

 

39

JOANNA DANKOWSKA

Zabawy taneczne w szkołach średnich i ich percepcja przez młodzież

39

URSZULA JANICKA-KRZYWDA

Tradycyjne zabawy pasterzy u północnych podnóży Babiej Góry

53

RYSZARD KANTOR

Radości i tajemnice dzieciństwa

63

GRZEGORZ ODOJ

Obrzędowość weselna w Sławkowie

73

Źródła i informacje:

 

89

MAGDALENA MROCZEK-STACHOWIAK

Dotyk dzieciństwa – kolekcja zabawek Marka Sosenki

89

STANISŁAW TREBUNIA-STASZEL

Sprawozdanie z I części konferencji „Od narodzin do wieku dojrzałego; Dzieci i młodzież w społecznościach dawnej Polski”, Warszawa, 4-6 marca 1998 r.

99

RYSZARD KANTOR

Wiedeńskie impresje

107

MARIAN RYNKOWSKI

Naróg, Puk, Biegun – spadkobiercy tradycyjnego zabawkarstwa ludowego

113

AGNIESZKA BRZOZOWSKA

Dwie wystawy lalek w Krakowie

119

MARIA TOŁBAST

Refleksje z wyspy Hiiumaa

121

MARIAN RYNKOWSKI

Jest miejsce na szeroki wybór. Zabawka ludowa, czy elektroniczna?

133

MICHAŁ NOWORYCKI

Gry fabularne w Polsce

139

 

Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki”

143

DANIELA ODOJ

Weselne zabawy

145

JOANNA DANKOWSKA

Gra w „korale” i „w wyścig pokoju”

151

JOACHIM RUDZKI

Gry i zabawy ludu polskiego

157

Recenzje:

 

159

okładkaziz123

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok 1, NR 4/1997, ss.125, il., format B5.

Cena 7 zł

Artykuły i rozprawy

 

5

URSZULA KACZMAREK

Pedagogika zabawy – nowy styl wychowania

5

RYSZARD KANTOR

Człowiek – zabawka. Szkic z pogranicza ludyzmu i filozofii człowieka

15

TERESA LEWIŃSKA

Magia karuzeli

25

Materiały z badań

 

35

RYSZARD ZIĘZIO

Zabawki Jana Puka i Stanisława Naroga – szkic do badań translokacji funkcjonalnej przedmiotów zabawowych

35

 

Jaworowskie zabawkarstwo – wspomnienia Adama Podoleckiego pracownika Nakładni Przemysłów Chałupniczych we Lwowie

47

Źródła i informacje

 

59

RYSZARD ZIĘZIO

Muzeum Zabawek w Hagnau (Badenia – Wirtembergia, Niemcy)

59

MARIAN RYNKOWSKI

W krainie dzieci ze „Światem Dzieci”

63

TERESA LEWIŃSKA

Duńska wystawa zabawek w Nationalmuseet w Kopenhadze

73

IWONA KABZIŃSKA

Nie kupię wnukom tamagotchi

77

MARIAN RYNKOWSKI

III Jarmark Ludowej Sztuki Zabawkarskiej w Leżajsku

81

RYSZARD ZIĘZIO

Modelarstwo w muzeum. Refleksje w związku z VII Ogólnopolskim Konkursem Modeli Redukcyjnych w Kielcach

85

RYSZARD ZIĘZIO

Festiwal – zamiast targów zabawek

91

 

Regulamin Kieleckiego Festiwalu Zabawkarskiego

97

 

Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „zabawy i Zabawki”

103

LESZEK DZIĘGIEL

Futbol guzikowy. Nieznana gra dziecięca sprzed pół wieku

105

MARIA RUDNIK

Mojego dzieciństwa zabawy. Chyba mam zabawkę swojego życia

107

Recenzje

 

113

okładkaziz122

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok 1, NR 3/1997, ss.131, il., format B5.

Cena 7 zł

Artykuły i Rozprawy:

  

RYSZARD ZIĘZIO

Wokół naczelnej zasady funkcjonalnej w zachowaniach ludycznych

5

WANDA KRAWCZYK

Środowiskowe uwarunkowania treści zabaw tematycznych dzieci na wsi i w mieście i ich walory uspołeczniające

29

WIESŁAWA KORZENIOWSKA

Nowe formy zabawowe dawnej górnośląskiej społeczności wiejskiej

43

Materiały z badań:

  

RYSZARD KANTOR

Ulubiona zabawa i zabawka z czasów dzieciństwa – wspomnienia studentów z Krakowa, Cieszyna i Opola

51

ZBIGNIEW BARAN,

MAŁGORZATA WALAS,

AGATA WRÓBEL

Zabawy i zabawki jako motyw literacki w polskiej poezji dla dzieci

67

ANDRZEJ KONOPACKI

Lalka wirtualna

77

Źródła i informacje:

  

MARIAN RYNKOWSKI

Nowe inicjatywy w polskim zabawkarstwie

85

MAŁGORZATA ZUBOWICZ-KŁOSOWSKA

Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu

95

ALICJA MIROWSKA-SKALSKA

W poszukiwaniu narodowego stylu – Instytut Wzornictwa Przemysłowego

101

JOACHIM RUDZKI

Pierwsze Święto Zabawki w Stryszawie

107

URSZULA JANICKA-KRZYWDA

Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce

113

 

Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki”

115

ANNA KROGULEWSKA

Moje dziecinne przytulanie

117

Recenzje:

 

119