Zapytanie ofertowe na realizację warsztatów w Muzeum Zabawek Zabawy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów p.n. Misja kulturalne dziedzictwo – spotkania dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Muzeum Zabawek i Zabawy, skierowanych do obywateli Ukrainy w wieku szkolnym. Warsztaty mają na celu przybliżyć uczestnikom wspólne kulturowe konteksty dzieciństwa osób wzrastających i wychowujących się na obszarze Europy Srodkowo-Wschodniej.

 

Zamówienie będzie realizowane w formie zlecanych każdorazowo zajęć w następujących terminach: 25 czerwca, godz. 10:00-12:30,

oraz 09 lipca, 23 lipca, 06 sierpnia, godz. jw.


Jednostka zajęciowa to 60 minut. Zleceniodawca przewiduje 2 godziny zajęć dla poszczególnych grup w ww. terminach. Każda grupa może liczyć max. 50 osób.

 

Zamawiający przewiduje, że może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę nie wyższą niż 40 zł na każdego uczestnika zajęć. W wymienionej kwocie powinny być uwzgklędnione koszty materiałow potrzebnych do realizacji zajęć.

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 2, 25-367 Kielce

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 (przewidywany termin zawarcia umowy – 22 czerwca 2022)

 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

Posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, z wykorzystaniem różnych dziedzin sztuk plastycznych, edukacji międzykulturowej;

 

Kryteria oceny ofert :

Doświadczenie

Umiejętnoci i kompetencje

Dostępność w podanych terminach

 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę jednostkową brutto w PLN
w przeliczeniu na 1 uczestnika zajęć oraz swoją dostępność w ww. terminach. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez Zamawiającego raz w miesiącu, na podstawie złożonego rachunku/faktury, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury,  za zrealizowane zajęcia, według zaoferowanych cen jednostkowych.

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia 21.06.2022 na adres: Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Woności 2, 25-367 Kielce, lub e-mailem: poczta@muzeumzabawek.eu

Comments are closed.