Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO Muzeum Zabawek i Zabawy niniejszym przekazuje Pani/Panu informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator:
Administratorem Pani / Pana danych jest Muzeum Zabawek i Zabawy (dalej zwane „Muzeum” lub „Administrator”) z siedzibą w Kielcach przy pl. Wolności 2, 25-367 Kielce.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:
Telefoniczny: 507 829 585
e-mail: iodo@muzeumzabawek.eu

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych:
Pani / Pana dane są/będą przetwarzane w następujących celach:
– w celu założenia i prowadzenia rezewacji(jeżeli zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan taką wykonać), i/lub w celu realizacji wizyty w Muzeum.

W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest okoliczność, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Panią/ Pana z Muzeum. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla Muzeum w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W każdym z powyższym przypadków (ale wyłącznie tam, gdzie mieć to będzie zastosowanie) okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony na czas, przez który Muzeum zobowiązane jest przechowywać stosowną dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

Muzeum nie przekazuje danych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji kiedy korzysta z usług pocztowych w celach realizacji wysyłek lub gdy wynika to z odrębnych przepisów prawa.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich: Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana prawa:
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest na potrzeby realizacji wizyty w Muzeum lub gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Administratora  przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest w sposób zautomatyzowany, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora dane Pani/Pana dotyczące.

Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi:
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku będzie/ jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne informacje:
Podanie danych osobowych w celu założenia rezerwacji (jeżeli zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan taką założyć), i/lub jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ani wykonanie umowy.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych u Administratora zawarte zostały w „Polityce przetwarzania danych osobowych”, dostępnej w siedzibie Administratora.

Informacja o monitoringu Muzeum Zabawek i Zabawy

1.Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, pl. Wolności 2 , 25-367 Kielce. Kontakt z inspektorem ochrony danych ustanowionym przez administratora możliwy jest przez adres email: iodo@muzeumzabawek.eu

2.Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Cel ten określa zarazem cel przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring.

3.Podstawą przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring jest prawnie uzasadniony interes administratora.

4.Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring są przechowywane przez okres 30 dni. Nie są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz pozycjonowane.

5.Do danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring mogą mieć dostęp podmioty uprawnione do tego przez przepisy prawa (np. Policja) oraz inne podmioty, gdy ich dostęp do tych danych jest niezbędny do realizacji umów zawartych z administratorem.

6.Osobom, których dane osobowe zarejestruje monitoring służy: prawo dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) moich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.